Начало > ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

„КРИСТА“ EООД е водещ производител на премикси и допълващи фуражи на българския пазар, предлагащ продукти и услуги в областта на фуражите и храните.
Ангажиментът на фирмата е насочен към развитието и поддържането на висококачествени продукти и услуги, стабилни отношения с клиенти и партньори, основани на доверие и лоялност.
Визията ни е свързана с постигането на симбиоза между клиент и доставчик на продукти и услуги, което е в основата на имиджа ни на търсен и надежден партньор.

Ръководството на „КРИСТА“ EООД декларира своята отговорност към разработването, внедряването и непрекъснатото подобряване на Системата за управление на качеството, в съответствие с международно признат стандарт ISO 9001 и определя своята Политика по качеството, която е съобразена с контекста, рисковете и възможностите на организацията, за да бъде разбрана и прилагана от персонала, и да бъде оповестена на всички заинтересовани страни.

Фокусирането върху качеството и безопасността на фуражите в целия аспект от дейности на „КРИСТА“ EООД е стратегически избор и основна цел.
За нас Качеството не е свързано само с продуктите, които „КРИСТА“ EООД произвежда, а се проявява във всяка наша дейност и включва всичко, което правим. Качеството е отговорност на всеки служител на Компанията.

За постигане на целите си, организацията следва и прилага в дейността си следните принципи:

  • Производство, съхранение и доставка на продукти, прилагайки признатите стандарти за Добри производствени, складови и дистрибуторски практики и осъществява дейността си по начин, който гарантира тяхната безопасност и осигурява качество, което отговаря както на приложимите изисквания на българското и европейското законодателство, така и на очакванията на своите клиенти.
  • Използване на последните достижения на науката, техниката и информационните технологии, за подобряване процесите на наблюдение, контрол и проследяване на суровините, материалите и производствените процеси, с цел непрекъснато подобряване качеството и безопасността на произвежданите продукти.
  • Носим отговорност, че доставчици на суровини и материали и контракторите споделят същата отговорност към качеството и безопасността на произвежданите от тях продукти.
  • Непрекъснат комуникационен процес с клиенти по отношение на обстоятелства, изисквания, препоръки и опасности, които биха довели да увреждане на нашите продукти и застрашили по какъвто и да е начин здравето им или това на животните, както и оказване пълно съдействие на държавните и регулаторни органи, свързани с качеството  и безопасността на фуражите.
  • Включване в годишния процес на бизнес планиране стратегии, засягащи управлението на качеството, като по този начин гарантираме, че качеството и безопасността на нашите продукти остават неразделна част от бизнеса на „КРИСТА“ EООД
  • Извършваме преглед, оценка и актуализиране при необходимост на политиката, контекста на организацията, очакванията на заинтересованите страни, процесите и процедурите от системата за управление на качеството, при всяка промяна в обстоятелствата с цел осигуряване ефективно управление на риска, свързан с качеството и безопасността на произвежданите и доставяни продукти.
  • Създаване и поддържане на работна среда с фокус върху качеството и безопасността на продуктите, като се акцентира на отговорността на всеки един служител за осигуряване на безопасността и непрекъснатото подобряване на качеството на продуктите и услугите, които предлагаме на нашите клиенти. Чрез изготвянето на структурирани програми за обучение развиваме и непрекъснато повишаваме компетентността и уменията на служителите си, както и тяхната мотивация.

Като Управител на „КРИСТА” EООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика и цели по качество.

 

Дата: 02.09.2019 г.                                                                                      Управител:  Христо Папазов

 

Може да видите нашите сертификати тук.


YOUR QUALITY PARTNER FOR BALANCED NUTRITION